പൂമുഖം

http://bluemangoaz.50webs.com

May Allâh accept our prayers and efforts

ഇസ് ലാമിക്

Quran Malayalam Audio

 

സംവാദ 

114 an-nas മാനവരാശി

001-Al-Fatiha ഫാത്തിഹ

മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം സിഡി1-Manjwashram Debate CD1 01:15:10 4.51mb

113 al-falaq പുലരി

002-Al-Baqara_1a പശു

മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം സിഡി2--Manjwashram Debate CD2 01:12:37 4.36mb

112-Al-Ikhlas ശുദ്ധത

002-Al-Baqara_1b

മഞ്ചേശ്വര സംവാദം സിഡി3--Manjwashram Debate CD3 01:05:40 3.96mb

111-Al-Masad ഈന്തപ്പന നാര

002-Al-Baqara_2a

മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം സിഡി4--Manjwashram Debate CD4 00:57:53 3.47mb

110-An-Nasr

002-Al-Baqara_2b

മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം സിഡി5--Manjwashram Debate CD5 00:54:26 3.27mb

109-Al-Kafiroon

 

മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം സിഡി6--Manjwashram Debate CD6

108-Al-Kauthar

 

 

107-Al-Ma\'un

 

 

106-Quraish

 

ഇസ് ലാമിക്ബുക്സ്

105-Al-Feel

 

ഖുറാന് നാല് ഭാഷകളില് - Holy Koran(Qur_Aan) in four language

104-Al-Humaza

 

 

103-Al-Asr

 

ഔലിയാക്കള്

102-At-Takathur

 

ബൈബിളിലെ ദൈവീകത

101-Al-Qari\'a

 

ഇസ്ലാമിക് ലെസണ്സ്

100-al-adiyat.wma

 

മനുഷ്യശരീരം

099-Az-Zalzala.wma

 

പ്രഭാഷണങ്ങള്

098-Al-Bayyina.wma

 

Yaseen1 Cherur യാസീ൯1 –ചേറര്‍ 1.15hr

097-Al-Qadr.wma

 

Yaseen2 Cherur യാസീ൯2 –ചേറര്‍ 1.15hr

096-Al-alaq.wma

 

Yaseen3 Cherur യാസീ൯3 –ചേറര്‍ 1.15hr

095-At-Tin.wma

 

Yaseen4 Cherur യാസീ൯4 –ചേറര്‍ 1.15hr

094-As-Sharh.wma

 

Mahmool Cheru- മാമൂല്ചേറൂര്

093-Ad-Dhuha.wma

 

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം1

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം2

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം3

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം4

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം5

കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം6

സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടോ?1

092-Al-Layl.wma

 

സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടോ?2

091-Ash-Shams.wma

 

 

090-Al-Balad.wma

 

 

 

 

പഴയ പ്രഭാഷണങ്ങള്പ്രതീക്ഷിക്കുക